+31 (0)6-45476623 info@thuiszorgernestine.nl

Kwaliteit en motivatie…

…is volgens ons de basis voor het verlenen van goede zorg. Hoog in het vaandel staat de persoonlijke aandacht voor de cliënt, kwaliteit gaat voor kwantiteit. Een gemotiveerd en gespecialiseerd team staat voor U klaar! U kunt uw zorgvraag per direct aan ons voorleggen.

Waar?

Door heel Nederland en internationaal. Wanneer u meer wilt weten over onze diensten, klikt u dan hieronder voor een omschrijving van de mogelijkheden:

Persoonsgebonden budget

Wij werken met een persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Indien u een particuliere thuiszorgverzekering hebt kunt u ook bij ons terecht. De prijzen van Thuiszorg Ernestine worden volgens de wettelijke verplichtingen uitgevoerd en vastgesteld volgens de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg. (Er is een resultaat bereikt voor de CAO Verpleeg– en Verzorgingshuizen & Thuiszorg. Per 1 januari 2008 is er geen aparte cao meer voor de Thuiszorg, maar is er één CAO VVT).

Ook kunt u zonder deze vaststelling bij ons zorg kopen.

Zorgbundel

Voor personen welke 24–uursverzorging of 40 uur aan zorg afnemen is er de mogelijkheid om een zorgbundel te maken.

Hier zit in principe alles in wat zij nodig hebben.

Deze bundel bestaat uit een vast maandbedrag, wat vaak voordeliger is dan het uurtarief dat de CAO VVT hanteert voor dezelfde zorg.

Het opstellen van een zorgbundel kost eenmalig € 140, –

Deze kosten kunt u altijd verrekenen met uw PGB of verzekering.

Services & Kwaliteit - Uurtarieven

Uurtarieven

In de discussie over de verhoging van de eigen bijdrage, heeft minister Hoogervorst een aantal uitspraken gedaan die ertoe leiden dat er overspannen beelden dreigen te ontstaan over de uurtarieven in de thuiszorg.

De minister gaf aan, dat de eigen bijdrage maar 5% dekt van de kosten.
Met een gemiddelde eigen bijdrage van € 4,80 in 2003 komen de rekenaars dan uit op € 96, – per week. “Het lijken wel consultants daar in de thuiszorg”, merkte iemand op.

Om misverstanden te voorkomen:

de maximum thuiszorgtarieven liggen heel wat lager.

Ze variëren met het soort hulp.

Deze tarieven zijn openbaar.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan hier, bij onze tarieven. Deze tarieven hanteert Thuiszorg Ernestine, volgens landelijke afspraken, en kunnen jaarlijks gewijzigd worden.
Service & kwaliteit

Thuiszorg Ernestine werkt vanuit een Holistische mensvisie.

Dit betekent dat er aandacht is voor de cliënt, maar tevens voor zijn of haar geestelijk welbevinden en omgeving.

Voordat wij daadwerkelijk zorg bieden, wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld. De kosten zijn € 120, – per consult – dat geldt ook voor een intake. Daarna beoordeelt Thuiszorg Ernestine of zij u daadwerkelijk hulp kan bieden.

Gezinshulp - Verpleegkundige zorg - Hulp na ziekenhuisopname

Gezinshulp

Het kan gaan om huishoudelijke hulp, maar ook om een luisterend oor voor ouder en kind.

Wij kunnen helpen in gezinnen met een lichamelijk als wel een verstandelijk gehandicapt kind. Ook bij gedragsproblemen kunt u onze hulp inroepen. Wij passen op deze kinderen als de ouders een dag of een avond weg willen
Verpleegkundige zorg

Voor lange of korte tijd kunt u gebruik maken van de diensten van een ervaren (gediplomeerd) verpleegkundige, die BIG geregistreerd is en voorbehouden handelingen mag uitvoeren
Gezinsondersteuning

Thuiszorg Ernestine biedt zorg aan mensen en gezinnen in moeilijke tijden. Indien nodig, zorgen wij dan voor:

het huishouden
de verzorging van kinderen
de verzorging van huisdieren

Hulp na ziekenhuisopname

In Nederland worden mensen steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen na een opname en behandeling.

Soms komen mensen hierdoor in de problemen, omdat ze geen familie of vrienden hebben om hen op te vangen en nazorg te geven, Thuiszorg Ernestine kan verpleegkundigen leveren die de behandeling van een arts kunnen voortzetten.

24-uurs Verzorging

24-uurs verzorging

Een 24-uurs dienst houdt in dat er 24 uur thuiszorg wordt verleend, ter ondersteuning van het normale leven. Thuiszorg Ernestine voert de verzorging uit met een team van 8 tot 10 vaste medewerkers. De medewerkers van dit team zullen elkaar aanvullen en afwisselen, maar het team blijft hetzelfde. De cliënt wordt steeds verzorgd door dit vaste team en hoeft dus niet telkens opnieuw kennis te maken met andere medewerkers. De taken van de medewerkers worden onderling verdeeld naar inhoud en opleiding.

De taken:

verpleegkundige zorg
lichamelijke verzorging
huishoudelijke ondersteuning
slaapdienst/waakdienst
dagbesteding
boodschappen doen
voeding klaarmaken
geestelijke verzorging (gesprekken, emotionele ondersteuning, verwerking)
activiteitenbegeleiding
gastheer/gastvrouw ter ondersteuning
lichaamsbeweging ter ondersteuning van de therapeut

Een 24-uurs dienst leveren is een zware manier van zorg verlenen voor elke zorginstelling. Ook wij noemen dit intensieve zorgverlening. In deze situatie blijft de cliënt in het eigen huis, maar gaat wel zijn leefomgeving delen met zorgverleners. Het is een kostbare manier van zorg. Thuiszorg Ernestine creëert binnen het huis van de cliënt als het ware een klein verzorgingstehuis. Verzorging in het eigen huis is vertrouwd en aangenaam. De wens van de cliënt staat centraal en de veiligheid blijft gewaarborgd. Er wordt een zorgplan opgesteld dat volledig gebaseerd is op de behoefte aan zorg van de cliënt. Het plan wordt bijgehouden in een draaiboek, wat telkens weer wordt aangepast aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de cliënt. Ook worden hierin voor alle partijen de gemaakte afspraken en regels vastgelegd. Een van die regels is bijvoorbeeld dat er van de familie van de cliënt slechts 1 contactpersoon wordt aangesteld. Deze persoon wordt door ons van A tot Z op de hoogte gehouden over de zorg en eventuele bijzonderheden. De contactpersoon van de familie krijgt van Thuiszorg Ernestine ook 1 vaste contactpersoon toegewezen, die zorgvuldig al uw vragen zal beantwoorden. Wij hebben gekozen voor deze aanpak omdat het belangrijk is voor de rust in het team van Thuiszorg Ernestine dat 1 persoon alle vragen stelt die de familie heeft en dat de juiste informatie wordt doorgegeven.

Het meest positieve van 24-uurs verzorging is dat de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op hetzelfde niveau wordt gehouden. Als men ouder wordt, ziek is, niet langer in staat is om zelfstandig te leven en te wonen, dan kan men met het eigen medische team plannen maken, zonder af te wachten wie er tijd heeft. Een voorbeeld: Wilt u zo graag nog eens op vakantie? Dan overleggen wij met uw arts en met zijn toestemming gaan wij voor u aan de slag. Het team van Thuiszorg Ernestine denkt met u mee.

De kosten van een 24-uurs dienst:

Ons tarief zonder verpleegkundige bijzonderheden is een uurtarief van € 44,90.

Hieronder volgt een overzicht van een 24-uurs dienst zonder avondtarieven en weekendtoeslag, zodat u globaal kunt zien wat de kosten zijn. Wij geven u advies over de mogelijkheden die u heeft om een deel van de kosten vergoed te krijgen. Let op: indien u geen indicatie heeft voor een zorgvraag vanuit het CIZ of door middel van een verklaring van uw huisarts, dan komt er een toeslag van 6% BTW bovenop de nota.

24-uurs dienst: € 1078, – per dag (zonder toeslag) 12-uurs dienst: € 539, – per dag (zonder toeslag) 30 dagen (een hele maand) 24-uurs dienst: € 32.400 (zonder toeslag)

Deze kosten lijken schrikbarend, maar thuiszorg is nog altijd goedkoper dan verblijf in een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis. Het is belangrijk om te bedenken dat de cliënt thuis verzorgd wordt door gediplomeerde krachten, die volgens de normen van de CAO Thuiszorg/verpleeghuis dienen te worden uitbetaald.

Een tegemoetkoming in de kosten kunt u aanvragen bij het CIZ, waarbij u motiveert waarom u recht denkt te kunnen hebben op 24-uurs zorgverlening.

24-uurs zorg wordt altijd tijdelijk toegekend indien er bijvoorbeeld geen (nog) plaatsing mogelijk is in een verzorgings- of verpleeghuis. De indicatie van het CIZ wordt toegekend aan het tehuis waar iemand op termijn zal gaan verblijven. Tot er een plaats vrijkomt, kan Thuiszorg Ernestine worden ingehuurd en betaald door het betreffende tehuis om 24-uurs zorg te leveren bij de cliënt thuis.

Deze 24-uurs zorg kan ook worden ingehuurd door het ziekenhuis als er een ziekenhuisbed beschikbaar moet komen voor een andere patiënt. Als duidelijk is dat de cliënt thuis goed zal worden verzorgd, gaat het ziekenhuis een overeenkomst aan met Thuiszorg Ernestine.

In de laatste levensfase (terminale verzorging), wordt er door het CIZ ook 24-uurs zorg aan huis vergoed.

Voor de hierboven beschreven situaties zou u een vergoeding kunnen krijgen voor 24-uurs verzorging. Als u een zorgindicatie hebt gekregen van het CIZ, dan kunt u die omzetten naar een Persoonsgebonden Budget (PGB). U kunt met dat geld een deel van de kosten van de 24-uurs zorgverlening inkopen. Ook als u een indicatie heeft vanuit het zorgloket, de WMO, kunt u een deel van de kosten aanvullen. Met deze indicaties heeft u het volledige bedrag nog niet in handen, de kosten worden hiermee niet volledig gedenkt. Dit betekent dat u het resterende bedrag zelf moet aanvullen. Wellicht heeft u nog een extra verzekering particuliere thuiszorg afgesloten. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan de verzekeraar u bijstaan in de kosten.

Als het CIZ van mening is dat u aangewezen bent op een verpleeg- of verzorgingshuis, dan bestaat de volgende mogelijkheid: heeft u iemand die u bij kan staan als mantelzorger, dan kunt u ook een aanvraag doen om de zorguren die bestemd zijn voor het tehuis, uit te keren aan uzelf in een Persoonsgebonden Budget. U hebt dan voldoende armslag om thuis te kunnen blijven wonen. Thuiszorg Ernestine zal zich volledig inzetten om u bij te staan in de laatste levensfase.

Thuiszorg Ernestine onderzoekt met u alle mogelijkheden voor uw zorgvraag. Wellicht heeft u familie die graag ingepland wil worden bij de 24-uurs zorg. Als zij bijvoorbeeld een slaapdienst draaien, dan kunt u alweer besparen op de kosten. Heeft u geen familie, dan kunt via de rechter een advocaat toegewezen krijgen die uw medische en financiële belangen behartigt. Daarnaast kunt een tweede contactpersoon aanstellen die toezicht houdt op uw verzorging.

Als thuiszorg zijn wij bereid en in staat om u zorg te bieden tot aan de laatste uren van uw leven. Het enige wat wij vragen is wederzijds respect en samenwerking. Uw zorgbehoefte staat op de eerste plaats. Als mocht blijken dat wij de gewenste zorg niet meer kunnen leveren, dan zijn wij wettelijk verplicht om dit door te geven aan uw huisarts. Het is aan hem of haar om dan uiteindelijk de beslissing te nemen de zorg over te dragen aan een andere instelling. Wij willen namelijk te allen tijde de zorg kunnen waarborgen en gemaakte afspraken nakomen.

Respect en overleg zijn voor ons belangrijk in de samenwerking met alle betrokken partijen. 24-uurs zorg vraagt veel van ons team, maar ook van de cliënt en de naasten. Wij blijven gasten in uw huis en daarom zijn respect en overleg cruciaal in deze samenwerking.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van onze 24-uurs verzorging. Deze brochure is het uitgangspunt voor de zorg die wij u kunnen bieden. Afhankelijk van uw situatie, wensen en ideeën, kunnen wij het zorgplan aanpassen en optimaliseren.

Palliatieve zorg

Tender Love and Care

Palliatieve zorg, ondersteuning en begeleiding door Thuiszorg Ernestine.

Voor veel mensen is het fijn om in de laatste fase van hun leven in hun eigen omgeving te verblijven. Indien u hebt besloten om thuis te overlijden, dan heeft u, uw naaste partner, kinderen, familie of vrienden zorg nodig. Begeleiding en ondersteuning door uw huisarts is noodzakelijk, maar ook verpleegkundige zorg, toegesneden op uw ziektebeeld. Vaak zijn er geen medische redenen om in de terminale fase in het ziekenhuis te blijven. U kunt dan thuis verzorgd worden en een waardige levensavond tegemoet zien.

Wat kunt u van Thuiszorg Ernestine verwachten als u besluit om zorg bij ons in te kopen?

Wij brengen u graag in een gesprek op de hoogte van de zaken die u van ons kunt verwachten. Wij zullen met u overleggen welke werkzaamheden u graag van ons zou willen ontvangen. Er wordt hierbij vooral aandacht besteed aan de wensen van de toekomstige cliënt zelf, de naasten en de kinderen, en verder de mantelzorgers en een ieder die bij u als persoon betrokken is.

Elke verpleegkundige in dienst van onze thuiszorgorganisatie werkt onder leiding van een huisarts of specialist van het ziekenhuis. De A-verpleegkundigen zijn bekwaam en BIG-geregistreerd. Zij worden bijgeschoold gedurende de tijd dat zij werkzaam zijn als verpleegkundige. De Inspectie Volksgezondheid houdt hierop landelijk toezicht. Onze organisatie heeft een Raad van Toezicht, zoals dat verplicht is gesteld voor iedere zorginstelling. Deze raad ziet mede toe of de zorgplicht optimaal wordt uitgevoerd.

De verpleegkundige zorg wordt bij ons aangevraagd door het ziekenhuis of de huisarts. Dit is dan de eerste stap in het zorgplan waarmee wij aan de slag gaan. Is een dergelijk zorgplan nog niet vastgelegd, dan kan Thuiszorg Ernestine dit in overleg met u en uw naasten opstellen en contact leggen met uw huisarts of specialist. Wordt het plan akkoord bevonden en ondertekend, dan kan Thuiszorg Ernestine het bij u thuis gaan uitvoeren.

De verpleegkundigen en de arts zullen zich, zoals de wet voorschrijft, inzetten om uw pijn te verzachten. Wij zullen u Tender behandelen. Dat betekent voor ons dat wij zacht en liefdevol met u omgaan. Uw lichaam gaat misschien meer pijn doen naarmate u achteruit gaat. Zelfs de normale menselijke aanrakingen bij uw dagelijkse verzorging, zoals het wassen in de ochtend, de hulp bij de voeding of een kus op de wang van degenen die van u houden kunnen pijn doen. De arts zal dan ook de volledige controle hebben over uw pijnbestrijding. De verpleegkundige van Thuiszorg Ernestine zal zijn regels nauwgezet opvolgen of hem vragen zelf de handelingen uit te voeren. Er zijn ook een aantal zaken die onze organisatie zonder hulp van de (huis)arts kan uitvoeren. U kunt hierbij denken aan verzorging, begeleiding en ondersteuning van uzelf en uw naasten. Wij willen van u graag horen wat u verwacht en wat uw wensen zijn voor de komende tijd. Thuiszorg Ernestine kan op deze manier betrokken zijn en blijven bij wat u graag zou willen en wat u absoluut niet wilt.

Wij zullen uw wensen en plannen zoveel mogelijk ondersteunen en als nodig bijvoorbeeld vervoer regelen, met u meereizen als u nog een keer een weekend weg zou willen. Uw (huis)arts moet hier toestemming voor geven, maar wij zullen ervoor zorgen dat op de plek van bestemming alles geregeld is op het gebied van noodzakelijke medische zorg. Dit is onzeLove aan u. Wij willen samen met u werken aan een vertrouwde omgeving. Thuiszorg Ernestine brengt ritme in uw dag en is gastvrouw als de verzorging dat toelaat. Licht huishoudelijk werk is mogelijk, maar de wekelijkse huishoudelijke klussen dienen verricht te worden door een huishoudelijke hulp. Thuiszorg Ernestine kan wel met voorrang zo’n huishoudelijke hulp voor u regelen. De familie wordt bij al deze activiteiten betrokken en de afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De afsprakenlijst wordt door alle betrokkenen ondertekend om er voor te zorgen dat iedereen zijn taak (er)kent in moeilijke tijden.

Graag werken we samen met de naaste familie om de zorg van uw geliefde te waarborgen. Wij bespreken wat wij van u verwachten bij de zorg hiervoor en wat u van ons kunt verwachten, de Care. U bent verzekerd van een vast team, bestaande uit maximaal 9 mensen. Dit team heeft wekelijks overleg over de gang van zaken. Het zorgplan stellen wij op in de vorm van een draaiboek, gericht op de huidige situatie en met doelen voor de (nabije) toekomst om deze levensfase zo prettig mogelijk te maken. Thuiszorg Ernestine heeft toegang tot een eigen medisch adviseur: in de persoon van een arts in haar Raad van Toezicht. Bij problemen kan hem eventueel om advies worden gevraagd, hij zal echter nooit de behandeling overnemen. Thuiszorg Ernestine werkt met professionals. Zij weten als geen ander wat te doen bij onze Tender Love and Care palliatieve zorg begeleiding. Wij hopen dat onze leerlingen af en toe mogen meedraaien, maar dat gebeurt echter alleen als wij uw toestemming hebben.

Wilt u de volgende zaken voor ons overdenken? In ons eerste consult zullen deze onderwerpen namelijk aan de orde komen.

 • Een goed bed op een goede plaats
 • Verse, gezonde voeding, eventueel onder begeleiding van een diëtist.
 • Een bellijst en/of bezoeklijst. Als thuiszorg willen wij duidelijk op een rijtje krijgen welk bezoek er kan en mag komen en hoe wij daarmee om moeten gaan. Als onze cliënt te vermoeid raakt, dan moet de verpleegkundige het bezoek kunnen reguleren. De taak van onze verpleegkundige is om aan te geven wanneer er alleen nog tijd is voor familie en dierbaren.
 • Een verzoek om geen woordenwisselingen binnenshuis te voeren. Onze organisatie wil hiervoor een schriftelijk contract, zodat wij kunnen bepalen wanneer iemand dient te vertrekken of in een andere kamer onze  persoonlijke steun nodig heeft.
 • Het is voor ons belangrijk om slechts 1 contactpersoon in de familie te hebben die van A tot Z door ons op de hoogte wordt gehouden. Deze persoon krijgt van Thuiszorg Ernestine ook 1 vaste contactpersoon, die  zorgvuldig uw vragen zal beantwoorden. Het is belangrijk voor de rust in  het  team van Thuiszorg Ernestine dat 1 persoon alle vragen stelt die de  familie  heeft en dat de juiste informatie wordt doorgegeven.
 • Wij vragen een eigen hoekje om de benodigdheden voor onze cliënt op te bergen. Een plek voor de medicijnen waar niet iedereen bij kan, een plek  om te schrijven en administratie bij te houden. Verder 2 goede stoelen en 2 dunne dekentjes in de kamer van onze cliënt om te gebruiken tijdens een waakdienst, dicht bij uw dierbare.
 • Indien mogelijk een eigen kamer naast die van de cliënt./li>
 • Thuiszorg Ernestine wil zorg verlenen aan u en uw dierbaren, maar zal ook een goede gast zijn in uw huis. Wij willen steun bieden in moeilijke tijden en de cliënt zal, wat er ook gebeurt, altijd centraal staan.

 • Thuiszorg Ernestine

  Thuiszorg Ernestine heeft als eerste doel kwalitatief hoogstaande zorg, met op de tweede plaats een betaalbare prijs! Een kleine organisatie met een groot persoonlijk aspect. Hoe lukt dat?

  • Door verpleegkundigen/verzorgenden te zoeken, die in staat zijn voor en met kinderen te werken, met voor enkele een ruimere taakstelling dan hun strikte opleiding: dus naast de verpleegkundige inzet ook bv. inzetbaar om als oppas te werken. werken in een volle baan in het ziekenhuis, maar wel graag in de thuissfeer met grote persoonlijke betrokkenheid in een 1op 1 situatie en wat willen . De verpleegkundigen van Thuiszorg Ernestine kunnen ook door andere thuiszorg instellingen worden ingehuurd via Thuiszorg Ernestine als daar een tekort is aan hulpkrachten. Dit gaat binnen een samenwerkings verband van meerder thuiszorg instellingen. Thuiszorg Ernestine ziet deze taak niet als een van groot commercieel belang maar eerder als een dienst verlening om zo de zorg voor kinderen te kunnen verbeteren
  • De verpleegkundigen kunnen dus ook ingezet worden als een (spoed-) oppas. Zo weten ouders dat er iemand op hun kind komt passen die bekent is met eventueel noodzakelijke handelingen en de zorg rond hun kind.
  • Thuiszorg Ernestine werkt met een digitaal cliënt dossier met daarin als vast onderdeel een overzichtelijk zorgplan. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke vaste groep hulpverleners per gezin zodat persoonlijke zorg in de best haalbare vorm kan worden verstrekt.
  • Het jaarabonnement van Thuiszorg Ernestine kost 70 euro. Hierbij wordt er een intake consult verricht met inventarisatie van zorgvraag en mogelijkheden. Er wordt een digitaal cliënt dossier aangemaakt en daarin wordt het zorgplan opgenomen. Dit dossier wordt beschikbaar gehouden ook als de zorg niet direct nodig is na het eerste consult. Thuiszorg Ernestine verzorgt de administratie rond het dossier en houdt regelmatig contact met cliënten over de uitvoering van zorg en eventuele bijstelling van de wensen van haar cliënten. Over de kosten van de afgenomen zorg zullen in het intake consult verdere afspraken gemaakt worden, waarbij de landelijke richtlijnen voor thuiszorg vergoeding gevolgd worden.

  Wij gebruiken cookies op onze website

  Bevestig, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.